większy tekst mniejszy tekst wersja kontrastowa wersja standardowa

Statut Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego w Toruniu

I Postanowienia ogólne

1. PTM stanowi kontynuację działalności założonego w 1921 roku Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego i nawiązuje do jego tradycji oraz form działalności.
2. Stowarzyszenie nosi nazwę: Pomorskie Towarzystwo Muzyczne. W treści niniejszego Statutu zwane jest dalej PTM.
3. Siedzibą PTM jest miasto Toruń, a terenem działalności jest województwo kujawsko- pomorskie. Dla realizacji celów statutowych PTM może działać poza granicami województwa.
4. PTM może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji działających w dziedzinie kultury muzycznej.
5. PTM posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
6. PTM opiera działalność na pracy społecznej członków i wolontariacie, może jednak do realizacji zadań statutowych zatrudniać osoby fizyczne na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych.
7. Swoim zainteresowaniem PTM obejmuje wszystkie gatunki muzyki.

II Cele i zasady działania

1. Celem PTM jest rozwijanie i upowszechnianie kultury muzycznej i edukacji artystycznej w regionie oraz ich promocja w Polsce i Europie.
2. PTM realizuje swoje cele poprzez:
a) Realizację zadań z zakresu edukacji, w tym głównie edukacji kulturalnej i artystycznej, zwłaszcza poprzez: organizowanie i współorganizowanie koncertów, kursów, konkursów, festiwali, wystaw, audycji, kursów, wykładów, szkoleń, warsztatów, obozów i kolonii, kampanii społecznych i promocyjnych oraz wszelkich imprez artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych, także o charakterze profilaktycznym;
b) Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi;
c) Współdziałanie ze szkołami, uczelniami oraz publicznymi i niepublicznymi placówkami kultury, a także organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą;
d) Propagowanie kultury, w tym zwłaszcza wysokiej kultury muzycznej, szczególnie na terenie małych ośrodków miejskich oraz gmin regionu oraz wśród osób o utrudnionym dostępie do kultury
e) Działalność wydawniczą, a zwłaszcza wydawanie i rozpowszechnianie materiałów nutowych, a także opracowań dotyczących zagadnień regionalnej kultury muzycznej oraz monografii artystów związanych z regionem Pomorza i Kujaw;
f) Rejestrację i rozpowszechnianie nagrań z koncertów zgodnie z zachowaniem praw autorskich;
g) Opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi;
h) Promocję absolwentów szkół muzycznych z regionu;
i) Starania o rozwój oferty kulturalnej, artystycznej i edukacyjnej regionu, zwłaszcza poszerzanie oferty muzycznej;
j) Pozyskiwanie środków finansowych na rzecz działalności statutowej Towarzystwa;
k) Udział w akcjach wymiany kulturalnej;
l) Promocję dorobku muzycznego.
3. Dla realizacji celów statutowych PTM może prowadzić działalność pożytku publicznego w formie odpłatnej i nieodpłatnej. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego przeznacza się na działalność pożytku publicznego.
4. Do nieodpłatnej działalności pożytku publicznego należą:
a) Realizacja zadań z zakresu edukacji, w tym głównie edukacji kulturalnej i artystycznej, zwłaszcza poprzez: organizowanie i współorganizowanie koncertów, kursów, konkursów, festiwali, wystaw, audycji, kursów, wykładów, szkoleń, warsztatów, obozów i kolonii, kampanii społecznych i promocyjnych oraz wszelkich imprez artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych, także o charakterze profilaktycznym;
b) Propagowanie kultury, w tym zwłaszcza wysokiej kultury muzycznej, szczególnie na terenie małych ośrodków miejskich oraz gmin regionu oraz wśród osób o utrudnionym dostępie do kultury;
c) Działalność wydawnicza, a zwłaszcza wydawanie i rozpowszechnianie materiałów nutowych, a także opracowań dotyczących zagadnień regionalnej kultury muzycznej oraz monografii artystów związanych z regionem Pomorza i Kujaw;
d) Rejestracja i rozpowszechnianie nagrań z koncertów zgodnie z zachowaniem praw autorskich;
e) Opieka nad szczególnie uzdolnionymi uczniami, zwłaszcza uczniami i absolwentami szkół artystycznych;
f) Organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych oraz realizacja zadań podnoszących kompetencje kadr kultury;
g) Prowadzenie i wspieranie badań, w tym zwłaszcza badań i ewaluacji projektów edukacyjno-kulturalnych oraz projektów interpretujących dane o kulturze.
5. Do odpłatnej działalności pożytku publicznego należą:
a) Realizacja zadań z zakresu edukacji, w tym głównie edukacji kulturalnej i artystycznej, zwłaszcza poprzez: organizowanie i współorganizowanie koncertów, kursów, konkursów, festiwali, wystaw, audycji, kursów, wykładów, szkoleń, warsztatów, obozów i kolonii, kampanii społecznych i promocyjnych oraz wszelkich imprez artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych, także o charakterze profilaktycznym;
b) Działalność wydawnicza, a zwłaszcza wydawanie i rozpowszechnianie materiałów nutowych, a także opracowań dotyczących zagadnień regionalnej kultury muzycznej oraz monografii artystów związanych z regionem Pomorza i Kujaw;
c) Rejestracja i rozpowszechnianie nagrań z koncertów zgodnie z zachowaniem praw autorskich;
d) Organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych oraz realizacja zadań podnoszących kompetencje kadr kultury;
e) Prowadzenie i wspieranie badań, w tym zwłaszcza badań i ewaluacji projektów edukacyjno-kulturalnych oraz projektów interpretujących dane o kulturze.

III Członkowie - prawa i obowiązki

1. Członkami PTM mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie Członkiem Wspierającym Towarzystwo
2. PTM posiada członków:
a) Zwyczajnych;
b) Wspierających;
c) Honorowych.
3. Członkiem Zwyczajnym PTM może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie.
4. Członkiem Zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu PTM oraz wpłaceniu wpisowego, które jest dwukrotnością rocznej stawki składki. Deklaracja powinna określać związek kandydata z muzyką.
5. Członkiem Wspierającym PTM może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Towarzystwa;
6. Członkiem Wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu PTM.
7. Członkiem Honorowym PTM może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Towarzystwa;
8. Tytuł Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie w tajnym głosowaniu na jednomyślny wniosek Zarządu;
9. Członkowie Wspierający i Honorowi będący osobą fizyczną mogą być jednocześnie Członkami Zwyczajnymi;
10. Młodzież szkolna do 18 roku życia może zostać Członkiem Zwyczajnym za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych;
11. Członkowie Zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz PTM;
b) uczestnictwa w Walnych Zebraniach PTM;
c) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności PTM w ramach jego statutowej działalności;
d) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez PTM;
e) zgłaszania wniosków i postulatów co do działalności PTM;
f) tworzenia kół i klubów zainteresowań w regionie oraz sekcji młodzieżowej;
12. Członkowie Zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności PTM i realizacji jego celów;
b) przestrzegania statutu i uchwał władz PTM;
c) regularnego opłacania składek;
13. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
b) wykluczenia przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz PTM;
c) wykluczenia przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu z powodu nie brania udziału w pracach PTM;
d) wykluczenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek dłużej niż dwa lata kalendarzowe licząc od 1 stycznia po roku z opłacaną składką;
e) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
f) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne;
14. Od uchwały Zarządu o nie przyjęciu w poczet członków Towarzystwa przysługuje wniesienie pisemnego odwołania do Walnego Zebrania Członków.
15. Wysokość składki członkowskiej uchwala Walne Zebranie Członków z uwzględnieniem następujących zasad:
a) Członkowie Zwyczajni płacą 100% ustalonej składki rocznej;
b) Młodzież szkolna do 18 roku życia oraz członkowie będący rencistami lub emerytami płacą 50% wysokości składki członkowskiej.

IV Władze PTM

1. Władzami PTM są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa trwa cztery lata, a ich wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
3. Uchwały władz PTM zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że szczegółowe postanowienia statutu stanowią inaczej. W wypadkach szczególnych dopuszcza się głosowanie drogą elektroniczną.
4. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą PTM.
5. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – Członkowie Zwyczajni,
b) z głosem doradczym –Członkowie Wspierający, Honorowi oraz zaproszeni goście.
7. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
8. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej cztery tygodnie przed terminem zebrania.
9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane na osobisty wniosek Prezesa PTM lub Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych PTM.
10.Walne Zebranie otwiera Prezes Towarzystwa, po czym wybiera ono Prezydium Obrad.
11.Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium Zebrania w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
12. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium Walnego Zebrania.
13. Na każdym Walnym Zebraniu spisuje się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz.
14. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, a bez względu na ilość obecnych – w terminie drugim, to jest po upływie pół godziny od wyznaczonego terminu pierwszego. Głosowanie jest jawne.
15. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich, wpisowego oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz PTM,
h) podejmowanie uchwał w sprawie nadania tytułu Członka Honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Towarzystwa lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu PTM i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz PTM;
16. Walne Zebranie może zadecydować o powołaniu Sądu Koleżeńskiego składającego
się z dwóch członków PTM w celu rozpatrywania sporów wynikłych między członkami
Towarzystwa;
17. Zarząd jest powołany do kierowania całością działalności PTM zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków;
18. Zgromadzenie Walne wybiera w tajnym głosowaniu prezesa i pozostałych członków Zarządu oraz trzyosobową Komisję Rewizyjną na kadencję czteroletnią; Prezes wybierany jest imiennie w głosowaniu tajnym, a Zarząd Towarzystwa konstytuuje się niezwłocznie, o czym prezes informuje Walne Zgromadzenie.
19. Zarząd składa się od czterech do siedmiu osób;
20. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3
miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
21. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy frekwencji co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa;
22. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów statutowych Towarzystwa,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania,
d) sporządzanie i uchwalanie planów pracy, budżetu i sprawozdań finansowych,
e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa,
f) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku PTM,
g) reprezentowanie PTM na zewnątrz,
h) zatrudnianie pracowników i podpisywanie umów,
i) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
j) przyjmowanie i skreślanie członków.
23. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a uchwały podejmowane są w formie pisemnej.
24. W wypadku zaistnienia konieczności uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Prezes lub członek Zarządu powołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej;
25. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
PTM;
26. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) zwracanie się do Zarządu o wyjaśnienia i opinie,
c) składanie opinii i wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
d) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
e) składanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi PTM,
f) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

V Majątek i fundusze

1. PTM może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochody z tej działalności służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków. PTM może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
2. Majątek PTM obejmuje ruchomości, nieruchomości, fundusze oraz prawa niematerialne, otrzymane lub nabyte na własność lub do korzystania.
3. Majątek PTM pochodzi z:
a) pracy członków Towarzystwa,
b) składek członkowskich i wpisowego
c) działalności statutowej,
d) darowizn, spadków, zapisów, dotacji,
e) innych źródeł dozwolonych prawem obowiązującym.
4. Środki pieniężne PTM mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Towarzystwa.
5. PTM prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku PTM podejmuje Zarząd.
7. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie - Prezesa i Skarbnika lub Skarbnika i upoważnionego przez Prezesa członka Zarządu.
8. Skarbnik i Prezes lub Skarbnik i Wiceprezes mogą udzielić pełnomocnictwa w zakresie zawierania umów do realizacji konkretnego zadania innym członkom Towarzystwa.
9. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

VI Postanowienia końcowe

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu PTM podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania;
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu PTM Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa;
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.