większy tekst mniejszy tekst wersja kontrastowa wersja standardowa

Regulaminy

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA POMORSKIEGO TOWARZYSTWA MUZYCZNEGO W TORUNIU

I. Tryb zwoływania Walnych Zebrań

§ 1.
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa i działa na podstawie statutu Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 2.
Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz na rok i raz na cztery lata w związku z zakończeniem kadencji władz Towarzystwa.
§ 3.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek (zawierający proponowaną tematykę obrad) Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 członków zwyczajnych. Wnioski członków zwyczajnych w sprawie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinny być kierowane do Komisji Rewizyjnej, która przekazuje je Zarządowi, gdy liczba członków domagających się zwołania Zebrania przekroczy wymagane minimum 1/3 członków zwyczajnych.
§ 4.
Wyznacza się dwa terminy Walnego Zebrania.
§ 5.
Terminy, miejsce i proponowany porządek obrad Walnego Zebrania ustala uchwała Zarządu. Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania na wniosek Komisji Rewizyjnej lub członków powinno nastąpić w ciągu 60 dni od daty otrzymania wniosku przez Zarząd, a projekt porządku obrad powinien zawierać tematy wskazane we wniosku.
§ 6.
Program Walnego Zebrania, zawierający terminy, miejsce i projektowany porządek obrad, powinien być rozesłany przez Zarząd do wszystkich członków zwyczajnych i honorowych Towarzystwa przynajmniej cztery tygodnie przed pierwszym terminem Zebrania. Program powinien także zawierać imiona i nazwiska proponowanych przez Zarząd kandydatów na członków honorowych Towarzystwa i członków, których wykluczenie z Towarzystwa ma być przez Zebranie rozważane oraz tekst proponowanych zmian w statucie Towarzystwa, jeżeli sprawy te przewidziane są w porządku obrad.
§ 7.
Zarząd obowiązany jest do przygotowania właściwie wyposażonej sali na obrady Walnego Zebrania, stemplowanych pieczęcią Towarzystwa kart do głosowania oraz dostarczenia przewodniczącemu Walnego Zebrania tekstów projektowanego porządku obrad Walnego Zebrania, statutu Towarzystwa i regulaminu Walnego Zebrania oraz listy członków (honorowych i zwyczajnych) Towarzystwa i osób zaproszonych przez Zarząd do uczestniczenia w Walnym Zebraniu.

II. Obrady

§ 8.
W Walnym Zebraniu mają prawo brać udział:
a) z głosem decydującym - wszyscy członkowie zwyczajni Towarzystwa,
b) z głosem doradczym - członkowie honorowi Towarzystwa, osoby zaproszone do uczestniczenia przez Zarząd, osoby, którym udzieli na to zezwolenia przewodniczący Walnego Zebrania.
§ 9.
Prezes Towarzystwa, lub zastępujący go członek Zarządu, otwiera Walne Zebranie i przeprowadza (w głosowaniu jawnym) wybory przewodniczącego Walnego Zebrania (w dalszej treści regulaminu zwanego przewodniczącym). Przewodniczącym nie może zostać osoba wchodząca w skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, ani kandydat na członka honorowego Towarzystwa.
§ 10.
Przewodniczący powołuje zastępcę i sekretarza w celu sporządzenia protokółu z Walnego Zebrania oraz pomocy w prowadzeniu Walnego Zebrania.
§ 11.
Do obowiązków przewodniczącego należy:
a) stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania,
b) przeprowadzenie Walnego Zebrania zgodnie z porządkiem obrad,
c) przyjmowanie wniosków i udzielanie głosu mówcom,
d) ustalenie kolejności dyskusji i głosowania nad wnioskami,
e) dbałość o sprawny przebieg obrad,
f) przeprowadzenie wyborów władz i członków honorowych Towarzystwa oraz ogłoszenie wyników tych wyborów,
g) przygotowanie wraz z zastępcą i sekretarzem i przekazanie w ciągu miesiąca od daty Zebrania do Zarządu Towarzystwa protokółu (w 3 egzemplarzach) z obrad Walnego Zebrania.
Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zebrania przewodniczącemu przysługuje prawo ograniczenia listy dyskutantów oraz czasu dyskusji, zarządzenia przerwy w obradach, a także wykluczenia z Zebrania osób (w tym także i członków Towarzystwa), które swym zachowaniem zakłócają tok obrad.
§ 12.
Wszystkie projekty uchwał powinny być składane przewodniczącemu na piśmie.
§ 13.
Walne Zebranie w głosowaniu tajnym dokonuje wyboru władz i członków honorowych Towarzystwa oraz rozstrzyga w sprawach wniosków Sądu Koleżeńskiego i odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego, natomiast w głosowaniu jawnym przyjmuje porządek obrad, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, udziela lub odmawia absolutorium ustępującemu Zarządowi. Uchwały w innych sprawach podejmowane być mogą w głosowaniu tajnym lub jawnym, zależnie od decyzji przewodniczącego. Głosowanie musi być przeprowadzone jako tajne, jeżeli zażąda tego przynajmniej 5 członków zwyczajnych Towarzystwa uczestniczących w Walnym Zebraniu.

III. Wybory

§ 14.
Walne Zebranie przeprowadza osobno (z wyjątkami określonymi § 22) w kolejnych turach wybory:
a) prezesa,
b) pozostałych członków Zarządu,
c) Komisji Rewizyjnej,
d) członków honorowych Towarzystwa.
§ 15.
W celu pomocy w przeprowadzaniu wyborów przewodniczący powołuje 3- osobową komisję skrutacyjną. W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić kandydaci na członków honorowych Towarzystwa. W przypadku zgłoszenia członka komisji skrutacyjnej jako kandydata do władz Towarzystwa, przewodniczący powołuje na jego miejsce innego członka komisji.
§ 16.
Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy:
a) prowadzenie listy zgłoszonych kandydatów do władz Towarzystwa,
b) rozdanie i zebranie wypełnionych kart do głosowania,
c) decyzja o ważności każdej z oddanych kart do głosowania,
d) obliczenie liczby ważnych kart do głosowania oddanych przez głosujących, kart unieważnionych, głosów, które otrzymał każdy z kandydatów,
e) przekazanie danych wymienionych w p-cie d) przewodniczącemu.
§ 17.
Kandydatury do władz Towarzystwa zgłaszane są ustnie w czasie Zebrania przez uczestniczących w Zebraniu członków zwyczajnych Towarzystwa. Osoby nieobecne mogą kandydować po wyrażeniu pisemnej zgody.
§ 18.
Lista kandydatów na dane stanowisko lub do danego organu władz Towarzystwa może być przez przewodniczącego zamknięta, gdy liczba kandydatów jest równa lub większa od liczby stanowisk do obsadzenia i nie są już zgłaszane nowe kandydatury. Przewodniczący ma obowiązek zgłoszenia kandydatów do władz Towarzystwa w przypadku, gdy liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba osób wybieranych i nie są już zgłaszane nowe kandydatury.
§ 19.
Karty do głosowania w wyborach do władz Towarzystwa powinny być przez głosujących wypełnione czytelnie i zawierać nazwiska z listy kandydatów (każde nazwisko może być wymienione tylko jeden raz); liczba nazwisk wymienionych przez głosujących na kartce powinna być nie większa niż liczba wybieranych osób. Karty wypełnione w inny sposób uważane będą za nieważne.
§ 20.
Osoby wybrane do władz Towarzystwa muszą uzyskać więcej niż 50% ważnie oddanych głosów.
§ 21.
W przypadku, gdy w pierwszej turze głosowania nie zostanie dokonany wybór na dane stanowisko, lub też będzie wybrany niepełny skład danego organu władz Towarzystwa przeprowadza się następne tury głosowania ograniczając za każdym razem listę kandydatów:
a) w każdej turze (począwszy od drugiej) przez skreślenie z listy jednego kandydata, który w ostatnio przeprowadzonej turze otrzymał najmniejszą liczbę głosów,
b) w drugiej turze (po zastosowaniu p-tu a) przez pozostawienie w wyborach prezesa i wiceprezesa Towarzystwa - nie więcej niż 3 kandydatów, w wyborach do innych organów władz - kandydatów w liczbie nie większej niż 150% liczby stanowisk, które mają być obsadzone. Skreśleniu z listy podlegają kandydaci w kolejności od najmniejszej liczby głosów uzyskanych w pierwszej turze. Niniejsza zasada nie ma zastosowania, gdy na liście kandydatów pozostają tylko 2 nazwiska.
W przypadku, gdy skreślenia należy dokonać spośród kandydatów o tej samej liczbie głosów, o skreśleniu z listy określonych kandydatów decyduje przewodniczący.
§ 22.
W przypadku gdy głosowania przeprowadzone według zasad określonych w § 21 nie doprowadzą do wyboru prezesa Towarzystwa, wybory prezesa łączy się z wyborami wiceprezesa. W analogicznych okolicznościach wybory prezesa i wiceprezesa lub wybory wiceprezesa łączy się z wyborami Zarządu. W tych przypadkach liczba nazwisk wymienionych na karcie przez głosujących musi być równa liczbie wybieranych osób; inaczej wypełnione karty do głosowania uważane będą za nieważne. O objęciu stanowiska prezesa i wiceprezesa decyduje wówczas to, który z kandydatów wybrany został we wcześniejszej turze głosowania, a wśród kandydatów wybranych w tej samej turze decyduje liczba uzyskanych głosów.
§ 23.
W wyborach członków Zarządu wybiera się 3 osoby. Trzy spośród nich, wybrane we wcześniejszej turze, a wśród wybranych w tej samej turze - większą liczbą głosów, zostają członkami Zarządu, pozostałe - zastępcami członków.
§ 24.
W wyborach Komisji Rewizyjnej wybiera się 3 osoby.
§ 25.
W przypadku, gdy w wyborach na prezesa i wiceprezesa Towarzystwa przeprowadzonych według zasad § 22, w wyborach członków i zastępców członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, liczba kandydatów, którzy otrzymali ponad 50% głosów, jest większa od liczby stanowisk do obsadzenia - stanowiska obejmują wybrani we wcześniejszej turze, a wśród wybranych w tej samej turze - większą liczbą głosów (przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego).
§ 26.
W przypadku, gdy głosowanie przeprowadzone według zasad określonych w §§ 20-26 nie doprowadzą do wyboru pełnego składu każdego z organów władz Towarzystwa, przeprowadza się wybory uzupełniające na wakujące stanowiska, otwierając nową listę kandydatów.
§ 27.
Kandydatury członków honorowych Towarzystwa wraz z motywacją przedstawia Zarząd Główny Towarzystwa, Zarząd obowiązany jest dostarczyć na piśmie przewodniczącemu tekst uchwały Zarządu, mocą której kandydatury te zostały zatwierdzone.
§ 28.
Kandydaci na członków honorowych Towarzystwa nie powinni przebywać na sali obrad podczas prezentacji ich kandydatur przez Zarząd, ani w czasie dyskusji nad nimi. Biorą oni jednak udział w głosowaniu, jeżeli są członkami zwyczajnymi Towarzystwa.
§ 29.
Karty do głosowania w wyborach na członków honorowych powinny zawierać listę kandydatów. Głosujący czytelnie piszą przy każdym nazwisku słowa „tak" lub „nie", lub „wstrzymuję się". Karty inaczej wypełnione uważane będą za nieważne.
§ 30.
Wyniki głosowań w wyborach członków honorowych i we wszystkich turach wyborów władz Towarzystwa powinny być podane w protokole z obrad Walnego Zebrania.

IV. Postanowienia ogólne

§ 31.
Protokół z Walnego Zebrania zatwierdzany jest na następnym Walnym Zebraniu Towarzystwa.
§ 32.
Zmiany w regulaminie Walnego Zebrania wymagają uchwały Walnego Zebrania Towarzystwa.
§ 33.
W przypadku uchwalenia zmian w statucie Towarzystwa, tracą moc te przepisy niniejszego regulaminu, które stałyby się sprzeczne z nową wersją statutu Towarzystwa.
§ 34.
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z chwilą uchwalenia go przez Walne Zebranie Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego.

REGULAMIN ZARZĄDU POMORSKIEGO TOWARZYSTWA MUZYCZNEGO

I. Członkowie Zarządu

§ 1.
Zarząd jest naczelną władzą wykonawczą Towarzystwa i jest wybierany przez Walne Zebranie Towarzystwa, Kadencja Zarządu Głównego trwa cztery lata.
§ 2.
Zarząd składa się z 4 - 7 członków (prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika oraz członków).
§ 3.
Utrata członkostwa Zarządu nastąpić może:
a) na własną prośbę członka za zgodą (wyrażoną w formie uchwały),
b) w wyniku uchwały Walnego Zebrania,
c) utraty praw członkowskich lub zawieszenia w prawach członka zwyczajnego Towarzystwa, na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
d) na podstawie uchwały Zarządu; w przypadku trwałej niezdolności do wykonywania przez członka swej funkcji w Zarządzie.
§ 4.
Zarząd obowiązany jest do zwołania Walnego Zebrania Towarzystwa w celu wyboru nowego Zarządu, gdy:
a) skład Zarządu zmaleje do 3 osób, lub mniej,
b) prezes i wiceprezes Towarzystwa w sposób trwały nie mogą pełnić swych obowiązków.
Walne Zebranie powinno być zwołane w ciągu 4 miesięcy od zaistnienia jednej z wyżej wymienionych przyczyn.
§ 5.
W przypadku gdy wszystkie osoby wchodzące w skład Zarządu w sposób trwały nie mogą pełnić swych funkcji, obowiązek zwołania w imieniu Zarządu, w ciągu 4 miesięcy, Walnego Zebrania w celu wyboru Zarządu spoczywa w kolejności na: przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, członkach Komisji Rewizyjnej, członkach Sądu Koleżeńskiego, najstarszym wiekiem członku Towarzystwa.
§ 6.
Do obowiązków Prezesa Towarzystwa należy:
a) kierowanie działalnością Towarzystwa i Zarządu zgodnie z postanowieniami statutu Towarzystwa, uchwał Walnego Zebrania i postanowień Zarządu oraz regulaminu Zarządu,
b) zwoływanie zebrań Zarządu,
c) przewodniczenie zebraniom Zarządu;
d) kontrola wykonania przez członków Zarządu ich funkcji w Zarządzie oraz uchwał, poleceń i ustaleń powziętych przez Walne Zebranie i Zarząd Towarzystwa,
e) powoływanie zastępców członków Zarządu na stanowiska członków Zarządu,
f) wymaganie złożenia przez Komisję Rewizyjną raz w roku sprawozdania Zarządowi .
§ 7.
Wiceprezes Towarzystwa zastępuje prezesa Towarzystwa we wszystkich jego obowiązkach, w przypadku niemożności wykonywania ich przez prezesa. Wiceprezes może na wniosek prezesa, na podstawie uchwały Zarządu, przejąć część obowiązków prezesa; warunkiem jest zgoda wiceprezesa.
§ 8.
Do obowiązków sekretarza Towarzystwa należy:
a) kierowanie wraz z prezesem działalnością statutową Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu, uchwał Walnego Zebrania i Zarządu Towarzystwa,
b) kontrola zgodności treści i sposobu podejmowania uchwał i postanowień Zarządu ze statutem Towarzystwa oraz regulaminem Zarządu,
c) kierowanie biurem Towarzystwa,
d) sporządzanie protokołów zebrań Zarządu,
e) sporządzanie sprawozdań z pracy Towarzystwa i Zarządu,
f) prowadzenie korespondencji Towarzystwa, z wyjątkiem korespondencji odnoszącej się do spraw finansowych.
§ 9.
Do obowiązków skarbnika Towarzystwa należy:
a) kierowanie wraz z prezesem działalnością finansową Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu, uchwał Walnego Zebrania i Zarządu Towarzystwa,
b) przygotowywanie preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań z działalności finansowej Towarzystwa,
c) prowadzenie korespondencji Towarzystwa w sprawach finansowych.
§ 10.
Obowiązkiem wszystkich członków wchodzących w skład Zarządu jest uczestniczenie w zebraniach i pracach Zarządu oraz wykonywanie poleceń Zarządu.

II. Zebrania Zarządu

§ 11.
Zebrania Zarządu zwołuje prezes Towarzystwa nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
§ 12.
Zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku obrad zebrania Zarządu powinno być rozesłane do wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członków Zarządu oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Towarzystwa przynajmniej na 8 dni przed datą zebrania.
§ 13.
W zebraniu Zarządu mają prawo brać udział:
a) z głosem decydującym - prezes i wiceprezes Towarzystwa oraz wszyscy członkowie Zarządu,
b) z głosem doradczym - przewodniczący Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, osoby zaproszone przez prezesa Towarzystwa.
§ 14.
Uchwały zebrania Zarządu są prawomocne, jeżeli w zebraniu uczestniczą przynajmniej trzy osoby z głosem decydującym. Wyjątek stanowi uchwała w sprawie zwołania Walnego Zebrania w celu wyboru nowego Zarządu, która może być podjęta przy obecności mniejszej liczby osób z głosem decydującym, jeżeli pozostałe osoby wchodzące w skład Zarządu w sposób trwały nie mogą pełnić swych obowiązków (w tym przypadku Zebranie Zarządu może być zwołane przez każdego członka Zarządu).
§ 15.
Uchwały i postanowienia, z wyjątkiem określonym w § 19, podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów (w przypadku równej liczby głosów decyduje głos prezesa lub w razie jego nieobecności - wiceprezesa Towarzystwa) w głosowaniu tajnym lub jawnym zależnie od decyzji prowadzącego zebranie. Głosowanie musi być przeprowadzone jako tajne, jeżeli zażąda tego przynajmniej dwu członków Zarządu uczestniczących w zebraniu.
§ 16.
Nazwiska kandydatów na członków honorowych Towarzystwa wraz z motywacją powinny być przekazywane na piśmie Zarządowi przez członków zwyczajnych . Zarząd rozpatruje zgłoszone kandydatury i w formie uchwały decyduje o zamieszczeniu poszczególnych zgłoszeń na liście kandydatów; uchwała o zamieszczeniu na liście kandydatów powinna być podjęta jednomyślnie przez obecnych z głosem decydującym. W przypadku gdy kandydatem jest członek Zarządu, nie uczestniczy on w dyskusji i nie bierze udziału w głosowaniu nad swą kandydaturą. Członkowie Zarządu mogą także wyrazić na piśmie swój sprzeciw przeciwko zamieszczaniu na liście określonych kandydatów. Zarząd nie może po tym zebraniu rozszerzyć listy kandydatów na członków honorowych.
§ 17.
Obrady zebrań Zarządu są protokołowane. Protokół z zebrania Zarządu jest zatwierdzony na następnym zebraniu Zarządu.

III. Postanowienia ogólne

§ 18.
Zarząd obowiązany jest przedstawić na Walnym Zebraniu sprawozdanie z działalności Towarzystwa i udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania związane z działalnością Towarzystwa, stawiane na Walnym Zebraniu przez członków Towarzystwa.
§ 19.
Zarząd obowiązany jest udostępnić wszystkie posiadane dokumenty oraz udzielić wszelkich informacji na temat działalności Towarzystwa i Zarządu Głównego na żądanie Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
§ 20.
Korespondencję do Zarządu należy kierować na adres Towarzystwa. Członkowie Towarzystwa powinni być zawiadamiani w ciągu 30 dni o każdej zmianie adresu Biura Towarzystwa.
§ 21.
Zmiany w regulaminie Zarządu wymagają, uchwały Walnego Zebrania Towarzystwa.
§ 22.
W przypadku uchwalenia zmian w statucie Towarzystwa, tracą moc te przepisy niniejszego regulaminu, które stałyby się sprzeczne z nowa wersją statutu Towarzystwa.
§ 23.
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Walne Zebranie Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego.

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ POMORSKIEGO TOWARZYSTWA MUZYCZNEGO

I. Członkowie i zebrania Komisji Rewizyjnej

§ 1.
Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontroli Towarzystwa. Kadencja Komisji trwa dwa lata.
§ 2.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego Komisji. Wybór przewodniczącego powinien nastąpić w ciągu 1 miesiąca od wyboru Komisji; zebranie w celu wyboru przewodniczącego powinien zwołać najstarszy wiekiem członek Komisji.
§ 3.
Utrata członkostwa Komisji Rewizyjnej nastąpić może:
a) na własną prośbę członka za zgodą (wyrażoną w formie uchwały) Komisji Rewizyjnej,
b) w wyniku uchwały Walnego Zebrania,
c) utraty praw członkowskich lub zawieszenia w prawach członka zwyczajnego Towarzystwa, na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
d) w przypadku trwałej niezdolności do wykonywania przez członka swej funkcji w Komisji, na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej.
§ 4.
W razie ustąpienia części członków Komisja Rewizyjna powołuje na zasadzie dokooptowania na ich miejsce nowych członków (spośród członków zwyczajnych Towarzystwa, spoza władz Towarzystwa), w liczbie jednak nie większej od dwu.
§ 5.
Do obowiązków przewodniczącego Komisji Rewizyjnej należy:
a) kierowanie pracami Komisji Rewizyjnej,
b) zarządzanie kontroli działalności Towarzystwa,
c) zwoływanie i przewodniczenie zebraniom Komisji Rewizyjnej,
d) przygotowywanie wraz z członkami Komisji sprawozdań dla Walnego Zebrania i Zarządu Głównego oraz wniosku o udzielenie lub odmówienie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
e) w przypadku stwierdzenia przez Komisję dopuszczenia się przez członków lub władze Towarzystwa czynów podlegających karom organizacyjnym, kierowanie oskarżeń do Sądu Koleżeńskiego.
§ 6.
Do obowiązków członków Komisji Rewizyjnej należy:
a) udział w zebraniach Komisji Rewizyjnej i przeprowadzaniu przez nią kontroli Towarzystwa,
b) wykonywanie poleceń Komisji Rewizyjnej.
§ 7.
Zawiadomienia o zebraniach Komisji Rewizyjnej powinny być rozesłane do członków Komisji przynajmniej na 8 dni przed datą zebrania. Przewodniczący Komisji ma prawo wezwać lub zaprosić na zebranie każdego członka Towarzystwa.
§ 8.
Uchwały zebrania Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

II. Kontrola działalności Towarzystwa

§ 9.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może w każdej chwili zarządzić kontrolę działalności Towarzystwa, każdego organu jego władz. Przewodniczący powinien zawiadomić wszystkich członków Komisji o terminie i zakresie kontroli (członkowie Komisji obowiązani są traktować te dane jako poufne) ustnie, listownie lub telefonicznie jak najwcześniej, jeżeli to możliwe przed terminem kontroli. Kontrola może być przeprowadzona niezależnie od liczby uczestniczących w niej członków Komisji Rewizyjnej.
§ 10.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zlecić jednemu lub dwu członkom Komisji przeprowadzenie kontroli.
§ 11.
W przypadkach, gdy w kontroli nie uczestniczą wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej, wnioski pokontrolne powinny być zatwierdzone na zebraniu Komisji. Przeprowadzający kontrolę powinien (powinni) przedstawić na zebraniu dokumentację uzasadniającą stawiane przez niego (nich) wnioski.
§ 12.
Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty Towarzystwa i prawo przesłuchania wszystkich członków Towarzystwa w sprawach objętych działalnością Towarzystwa.
§ 13.
Sprawozdania składane przez Komisję Rewizyjną Walnemu Zebraniu i wnioski pokontrolne składane Zarządowi Głównemu powinny zawierać:
a) ocenę działalności Zarządu Głównego w zakresie realizacji celów Towarzystwa określonych w rozdziale II statutu,
b) ocenę wykonywania przez Zarząd Główny uchwał Walnego Zebrania,
c) wyniki kontroli działalności finansowej Towarzystwa,
d) ocenę zgodności ze statutem i regulaminami postępowania władz Towarzystwa oraz podejmowanych przez nie uchwał,
e) ocenę wykonania przez władze Towarzystwa zaleceń pokontrolnych.
Komisja Rewizyjna ma prawo przedstawienia Walnemu Zebraniu i Zarządowi Głównemu wniosków pokontrolnych oraz zaleceń odnośnie usunięcia dostrzeżonych braków w działalności Towarzystwa.

III. Postanowienia ogólne

§ 14.
Obrady zebrań Komisji Rewizyjnej są protokołowane. Protokół Zebrania Komisji Rewizyjnej jest zatwierdzony na następnym zebraniu Komisji. Protokoły z zebrań Komisji Rewizyjnej powinny być składane w Biurze Towarzystwa w ciągu 7 dni od daty zebrania. Protokoły zebrań Komisji Rewizyjnej oraz protokoły i zalecenia pokontrolne powinny być przechowywane w Biurze Towarzystwa przez czas nieograniczony.
§ 15.
Członkowie Komisji Rewizyjnej korzystają z pomocy Biura Towarzystwa we wszystkich pracach kancelaryjnych związanych z ich pracą w Komisji Rewizyjnej.
§ 16.
Korespondencję do Komisji Rewizyjnej należy kierować na adres Towarzystwa.
§ 17.
Zmiany w regulaminie Komisji Rewizyjnej wymagają uchwały Walnego Zebrania Towarzystwa.
§ 18.
W przypadku uchwalenia zmian w statucie Towarzystwa, tracą moc te przepisy niniejszego regulaminu, które stałyby się sprzeczne z nową wersją statutu Towarzystwa.
§ 19.
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Walne Zebranie Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego.