większy tekst mniejszy tekst wersja kontrastowa wersja standardowa

Uchwała 8/2015

Dnia 4 lutego 2015 podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego przyjęto Uchwałę o zmianie treści statutu PTM w związku z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zmiany dotyczą:
 1. Punktu 2 a) rozdziału II, który po zmianie brzmi: PTM realizuje swoje cele poprzez: Organizowanie i współorganizowanie koncertów, kursów, konkursów, wykładów, audycji, warsztatów, obozów i kolonii artystycznych oraz innych imprez artystycznych i edukacyjnych;
 2. Punktu 2 c) rozdziału II, który po zmianie brzmi: PTM realizuje swoje cele poprzez: Współdziałanie ze szkołami, uczelniami oraz publicznymi i niepublicznymi placówkami kultury, a także organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą;
 3. Punktu 3 rozdziału II , który został wprowadzony i brzmi: Dla realizacji celów statutowych PTM może prowadzić działalność pożytku publicznego w formie odpłatnej i nieodpłatnej. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego przeznacza się na działalność pożytku publicznego.
 4. Punktu 4 rozdziału II , który został wprowadzony i brzmi: Do nieodpłatnej działalności pożytku publicznego należą:
  1. Organizowanie i współorganizowanie koncertów, kursów, konkursów, wykładów, audycji, warsztatów, obozów i kolonii artystycznych oraz innych imprez artystycznych i edukacyjnych;
  2. Propagowanie wysokiej kultury muzycznej szczególnie na terenie małych ośrodków miejskich oraz gmin regionu;
  3. Działalność wydawnicza, a zwłaszcza wydawanie i rozpowszechnianie materiałów nutowych, a także opracowań dotyczących zagadnień regionalnej kultury muzycznej oraz monografii artystów związanych z regionem Pomorza i Kujaw;
  4. Rejestracja i rozpowszechnianie nagrań z koncertów zgodnie z zachowaniem praw autorskich;
  5. Opieka nad szczególnie uzdolnionymi uczniami i absolwentami szkół artystycznych;
 5. Punktu 5 rozdziału II , który został wprowadzony i brzmi: Do odpłatnej działalności pożytku publicznego należą:
  1. Organizowanie warsztatów, obozów i kolonii artystycznych oraz innych imprez o charakterze edukacyjnym;
  2. Działalność wydawnicza, a zwłaszcza wydawanie i rozpowszechnianie materiałów nutowych, a także opracowań dotyczących zagadnień regionalnej kultury muzycznej oraz monografii artystów związanych z regionem Pomorza i Kujaw;
  3. Rejestracja i rozpowszechnianie nagrań z koncertów zgodnie z zachowaniem praw autorskich;
 6. Punktu 1 rozdziału V , który brzmi: PTM może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochody z tej działalności służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków. PTM może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 7. Punktu 9 rozdziału V , który został wprowadzony i brzmi: Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
  2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.