większy tekst mniejszy tekst wersja kontrastowa wersja standardowa

Historia

Z Konserwatorjum Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego

Pomorskie Towarzystwo Muzyczne w Toruniu otwiera z dniem 1 września 1921 roku pierwsze na Pomorzu Konserwatorium muzyczne. Konserwatorium dzieli się na szkołę wstępna (kurs dwuletni), liceum (kurs czteroletni) i kursa wirtuozowskie, oraz posiada specjalne oddziały dla organistów i dyrygentów.Przedmioty wykładane: fortepian, organy, skrzypce, altówka, wiolonczela, śpiew solowy, śpiew chóralny i solfeggio, gimnastyka rytmiczna (J. Dalroza), teoria muzyczna, harmonja, kontrapunkt, historia sztuki, historia i estetyka muzyczna, rytuał kościelny, polska pieśń ludowa, oraz języki: łaciński, francuski i włoski.Poszczególne klasy prowadza obok najwybitniejszych sił miejscowych pierwszorzędni artyści-muzycy, oraz profesorowie z Poznania i Warszawy.Opłata miesięczna wynosi w szkole wstępnej mk, 280, w liceum niższem 340, w liceum wyższem 400 mk. Uczniowie niezamożni, a uzdolnieni mogą. uzyskać zwolnienie od opłaty w części lub w całości. Wpisy będą się odbywać codziennie w dni powszednie między godz. 5 a 6 po południu w gimnazjum żeńskiem przy ul. Wielkie Garbary do 30 bm. Egzamina rozpoczynają się z dniem 27 bm. Wpisowe wraz z taksą egzaminacyjną wynosi mk. 60.

Słowo Pomorskie, czerwiec 1921 r.
W dniu dzisiejszym Konserwatorjum zakończyło swoją przeprowadzkę do lokalu, położonego na parterze domu, w którym dawniej przebywało, czyli że nie zostało przeniesione, jak było zamierzonem pierwotnie do innej dzielnicy miasta, a mieści się nadal w domu nr 16 przy ul. Chełmińskiej. Mając w nowym lokalu mniejszą niż w poprzednim ilość pokoi konserwatorium jednak zyskuje na pojemności każdego pokoju i na zewnętrznym ich wyglądzie, gdyż lokal na parterze jest o wiele lepiej i porządniej utrzymany niż I-sze piętro, które niegdyś było siedzibą urzędu rozdzielczego. Dzięki przeróbkom na które zgodził się i pokrył finansowo Magistrat udało się nie tylko nie zwężać programu ale nawet przeciwnie rozszerzyć go zgodnie z zamierzonemi przez kierownictwo planami: przybyła jeszcze jedna klasa fortepianu, klasa wiolonczeli a od 1-go października przybywa klasa ensembl`owa. Tak więc konserwatorjum obecnie posiada: 4 klasy fortepianu, 2 klasy skrzypiec, 1 klasę wiolonczeli, 1 kl. śpiewu. 1 kl. gimnastyki rytmicznej, 1 kl. teorji muz. 1 kl. harmonji, 1 kl. historji muz. 1 kl. historji sztuki. Ilość uczni konserwatorium dobiega obecnie 110-ciu. W sezonie bieżącym daje się zauważyć bardzo intensywny dopływ uczących się z okolicy: do konserwatorjum przyjeżdżają z kilkunastu miejscowości okolicznych stosunkowo nawet dość od Torunia oddalonych jak np. Włocławek lub Wąbrzeźno. Zapisy do konserwatorjum na 1-szy października są przyjmowane w dalszym ciągu. Kancelarja konserwatorjum (Chełmińska 16 parter) udziela informacyj od 6—7-ej wieczorem.

Słowo Pomorskie, sierpień 1925

Historia PTM po II Wojnie Światowej

Po wojennej przerwie Pomorskie Towarzystwo Muzyczne wznowiło działalność. We wrześniu 1945 r. w Toruniu odbyło się posiedzenie organizacyjne Towarzystwa. Podstawowym jego celem było rozpowszechnianie i podniesienie kultury muzycznej na Pomorzu. Na prezesa wybrano Zygmunta Chojnickiego. Po jego rezygnacji funkcję tę pełnił wiceprezes Antoni Jóźwiakowski. Reaktywowane PTM przejęło pod opiekę i nadało prawne podstawy Instytutowi Muzycznemu w Toruniu, który był kontynuatorem przedwojennego Konserwatorium Muzycznego. Towarzystwo organizowało również koncerty kameralne z prelekcjami, popisy publiczne uczniów szkoły muzycznej i opiekowało się orkiestrą kameralną Związku Muzyków. We wrześniu 1947 r. toruńska szkoła muzyczna stała się placówką państwową. PTM zatem przestało się szkołą zajmować. Rozwijało nadal swoją działalność w dziedzinie kultury muzycznej. Działalność ta przynosiła konkretne rezultaty. W 1948 r. Towarzystwo postarało się o uzyskanie przydziału i sprowadziło do Torunia fortepian dla celów koncertowych. Pod egidą Towarzystwa prowadzone było Społeczne Ognisko Artystyczne w Toruniu. Towarzystwo organizowało koncerty; w ciągu kilkudziesięciu lat jego działalności było ich bardzo wiele. Odbywały się z okazji ważnych rocznic, np. rocznic związanych z Toruniem, z okazji Dni Torunia czy Święta Niepodległości. Organizowano koncerty Chopinowskie oraz koncert z okazji 100 rocznicy urodzin Karola Szymanowskiego. PTM prowadziło również cykle koncertów: Muzyka w Ratuszu, Muzyka w zakładzie pracy, koncerty dla Ludzi Złotego Wieku oraz koncerty dla młodzieży. Interesujące były koncerty pod wspólną nazwą Odmiany instrumentów dętych w muzyce solowej i orkiestralnej. Publiczność miała okazję uczestniczyć w spotkaniach z kompozytorami, np. z Piotrem Perkowskim. Odbywały się koncerty poświęcone muzyce słowiańskiej, muzyce francuskiej, a także takie, które były połączeniem muzyki i poezji. Na koncertach występowało wielu wspaniałych artystów, również zagranicznych. Młodzi artyści występowali na Estradzie Młodych. Koncerty organizowane były nie tylko w Toruniu, ale także w innych miejscowościach Pomorza. Działał oddział Pomorksiego Towarzystwa Muzycznego w Chełmnie. Ważnymi wydarzeniami były koncerty jubileuszowe Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego. Ostatni taki uroczysty koncert odbył się w 1998 r. PTM realizowało swoje cele dzięki ofiarności swoich członków, a zwłaszcza zasłużonych prezesów: Kazimierza Kończewskiego, Bogdana Bilskiego, Ireny Bagińskiej i Aurelii Więcek. W 1991 r. dzięki staraniom ówczesnego prezesa Kazimierza Kończewskiego Ministerstwo Kultury i Sztuki przekazało Towarzystwu fortepian koncertowy. Po 1998 r. działalność Towarzystwa ustała. W roku 2012 odbyło się zebranie organizacyjne, na którym zapadła decyzja o wznowieniu pracy Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego, które nadal chce służyć upowszechnianiu kultury muzycznej.