większy tekst mniejszy tekst wersja kontrastowa wersja standardowa

Konkursy

Konkurs na Festiwalową Recenzję Muzyczną - Toruń 2013

szczegóły

II Ogólnoposlki Konkurs Kompozytorski - Toruń 2013

wyniki

REGULAMIN

I Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego - Toruń 2013

Informacje wstępne

1. Organizatorami Konkursu Toruń 2013 jest Prezydent Miasta Torunia, Toruńska Orkiestra Symfoniczna oraz Pomorskie Towarzystwo Muzyczne w Toruniu;
2. Konkurs przeznaczony jest dla polskich kompozytorów, którzy w dniu jego zamknięcia nie przekroczyli 35 lat;
3. Przedmiotem Konkursu jest skomponowanie utworu na skrzypce solo o charakterze wirtu-ozowskim, który byłby kompozycją obowiązkową pierwszego etapu Międzynarodowego Kon-kursu Skrzypcowego w Toruniu;
4. Czas trwania utworu 8 - 10 minut;
5. Każdy kompozytor może nadesłać nie więcej niż jeden utwór;
6. Zgłoszone utwory nie mogą być publikowane i nagradzane jakąkolwiek nagrodą lub wyróżnie-niem w innych konkursach kompozytorskich;

Nagrody

7. Przewiduje się przyznanie następujących nagród:
8. Jury może zarządzić inny podział nagród;

Zgłaszanie utworów

9. Partytura powinna być zgłoszona anonimowo i opatrzona godłem. Do partytury należy dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną tym samym godłem zawierającą następujące informacje:
„Wyrażam zgodę na nieodpłatną rejestrację, prezentację radiową i internetową oraz wykonanie podczas Międzynarodowego Festiwalu Skrzypiec mojej kompozycji (tytuł utworu)”
10. Czytelne trzy egzemplarze partytury należy nadsyłać pod następujący adres:

Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Rynek Staromiejski 6
87-100 Toruń
z dopiskiem: I Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski Toruń - 2013

11. Termin nadsyłania partytur upływa 1 listopada 2013 (decyduje data stempla pocztowego);
12. Partytury nieczytelne oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów Regulaminu nie będą rozpa-trywane;

Uwagi końcowe

13. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do wykonania nadesłanych utworów w ramach kolejnych edycji Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego, w pierwszym etapie jako utwór obowiąz-kowy;
14. W skład Jury wejdą kompozytorzy i skrzypkowie z różnych ośrodków muzycznych;
15. Decyzje Jury są ostateczne;
16. Nadesłane prace konkursowe nie będą zwracane;
17. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 2 grudnia 2013 r. podczas uroczystego koncertu kończącego Międzynarodowy Festiwal Skrzypiec oraz opublikowane na stronie internetowej Międzynarodowego Festiwalu Skrzypiec – Toruń 2013;
18. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.